Адміністратор сайта

Право на звернення

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯУсі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. (Стаття 40 Конституції України)

Порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулюється Законом України «Про звернення громадян».

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Залежно від кількості заявників розрізняють індивідуальні та колективні звернення.

Види звернень

Звернення громадян можуть містити, зокрема, пропозиції про поліпшення діяльності державних і громадських органів, викривати недоліки в їх роботі, скарги на дії посадових осіб тощо.

Зміст і характер звернення визначається його видом:

– зауваження і пропозиції;

– заява або клопотання щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав і законних інтересів;

– скарга про порушення прав та інтересів.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

Куди звертатися?

Звернення можуть надсилатися на адресу:

– органів державної влади, місцевого самоврядування;

– об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

– засобів масової інформації;

– на адресу посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків.

Подавати звернення необхідно до тих органів, установ і тих посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання.

Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

При цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якого підлягають оскарженню.

Форми звернень

Звернення може бути усним або письмовим.

Усне звернення громадянин викладає на особистому прийомі і посадова особа записує його в журналі (книзі) прийому. При цьому реєструється прізвище, ім'я та по батькові відвідувача, його адреса, суть питання, прізвище особи, яка веде прийом, і результати розгляду звернення.

Наприкінці прийому громадянину повідомляється про прийняте за зверненням рішення або, якщо вирішення питання належить до компетенції іншого органу, громадянину мають посприяти у визначенні цього органу, його місцезнаходження, телефонів тощо.

Якщо заява або скарга не можуть бути вирішені на особистому прийомі, вони викладаються в письмовій формі і далі розглядаються в тому ж порядку, що й письмові.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо повноваження цієї особи оформлені відповідно до чинного законодавства.

Про результати розгляду громадянину може повідомлятися в письмовій або усній формі (за його бажанням).

Складання звернень

Текст звернень, а також рішень і відповідей на них складається українською або іншою мовою, прийнятною для сторін.

Для того щоб звернення могло бути розглянуте, і на нього було дано відповідь, воно має бути грамотно складене, тобто мати всі необхідні складові частини (реквізити).

У зверненні обов'язково мають міститися:

– прізвище, ім'я, по батькові громадянина, що звернувся;

– місце його проживання;

– суть порушеного питання;

– зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати. Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів із дня його надходження.

Звернення, що не підлягають розгляду і вирішенню

Усі звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю і розгляду.

Розгляду не підлягають:

– письмові звернення, у яких не зазначено обов'язкові реквізити і немає підпису автора (авторів);

– повторні звернення до одного й того ж органу від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вже було вирішено по суті, а також скарги на оскаржувані рішення і звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Строки розгляду звернень громадян

Практично всі звернення повинні розглядатися і вирішуватися не довше одного місяця з дня їх надходження. А граничний строк розгляду звернень, що не потребують додаткового вивчення, вдвічі менший – не більше 15 днів із дня їх одержання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник установлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорок п'ять днів.

Якщо громадянин, який подав звернення, має встановлені законодавством пільги, воно розглядається в першочерговому порядку.

Права громадян

При розгляді заяви або скарги громадянин має право:

– особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла заяву або скаргу, і брати участь у перевірці поданої скарги або заяви;

– знайомитися з матеріалами перевірки;

– подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, що розглядає заяву або скаргу;

– бути присутнім при розгляді заяви або скарги;

– користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, що здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку;

– одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви або скарги;

– виражати усно або в письмовому вигляді вимоги щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги;

– вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень установленого порядку розгляду звернень.

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, також може бути відшкодовано моральний збиток, заподіяний неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підлеглих їм підприємств, установ і організацій.

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України і підлеглими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.
Повернутись© 2005-2020 Новоушицька районна державна адміністрація Хмельницької області
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International
вул.Подільська, 17, смт Нова Ушиця Хмельницкої області, Україна, 32600;
admin@nu-rda.gov.ua; +380688449980, (03847)21281, (03847)21170, (03847)21878