ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
районної державної адміністрації

від 28 лютого 2008 року № 146/08-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду звернень громадян
при районній державній адміністрації

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (далі - Комісія), утвореної на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

І. Загальні положення

1. Комісія є постійним консультативно-дорадчим органом.

2. Комісія утворюється головою районної державної адміністрації.

3. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

Голова Комісії має заступників.

Секретарем комісії є начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

До складу комісії входять заступники голови районної державної адміністрації, завідуючий юридичним сектором апарату райдержадміністрації, керівники окремих районних підрозділів органів влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

II. Правові підстави діяльності Комісії

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голів обласної і районної держадміністрацій та цим Положенням.

ІІІ. Основні завдання та функції Комісії

1. Проведення аналізу звернень громадян до голови, заступників голови районної державної адміністрації, звернень громадян до органів влади вищого рівня, що надійшли для розгляду у райдержадміністрацію.

2. Розгляд пропозицій членів Комісії щодо шляхів вирішення питань, зазначених у зверненнях громадян.

3. Розгляд звернень громадян з питань, на які заявникам надавались вичерпні відповіді, та прийняття рішення про відмову заявникам у розгляді таких звернень.

4. Оцінка кожного факту тяганини, формалізму з боку посадових осіб органів влади щодо розгляду звернень громадян та подання пропозицій керівникам відповідних органів влади вищого рівня про притягнення до відповідальності таких посадових осіб.

5. Перевірка фактів, наведених у зверненнях.

ІV. Права Комісії

1. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію для розгляду й вирішення питань, порушених у зверненнях громадян.

2. Залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії керівників, працівників (за погодженням з їх керівниками) структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів органів влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій: заслуховувати їх інформації, пояснення, звіти, одержувати від них необхідну інформацію, документи, інші матеріали тощо.

3. Звертатися до правоохоронних органів з метою вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, що належать до їх компетенції.

4. Надавати пропозиції керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів органів влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань удосконалення організації роботи із зверненнями громадян.

V. Організація роботи Комісії

1. Засіданням Комісії керує її голова або за дорученням голови його заступник.

2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше одного разу на місяць (як правило у перший вівторок місяця).

3. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням. У випадку рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос головуючого.

4. Секретар Комісії:

4.1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії відповідно до цього Положення (сповіщає та запрошує керівництво та членів Комісії на чергове її засідання, інформує про хід виконання прийнятих рішень, доручень голови Комісії, складає протоколи його засідань).

4.2. Готує та несе відповідальність за підготовку необхідних документів та матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії.

4.3. Забезпечує виконання доручень голови Комісії

5. Комісія на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні і секретар.

6. Голова Комісії, його заступники, секретар та члени Комісії працюють на громадських засадах.

VІ. Заключні положення

1. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами органів влади вищого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

2. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

За потреби рішення Комісії реалізується шляхом видання розпоряджень або доручень голови районної державної адміністрації.

3. Комісія інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, якщо ця інформація не є конфіденційною.

4. Матеріально-технічне, організаційно-методичне забезпечення Комісії здійснює апарат районної державної адміністрації.

 

 

Заступник голови,
керівник апарату адміністрації                                    В.Костюченко