ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
державних службовців Новоушицької
районної державної адміністрації Хмельницької області

«___» березня 2020 року

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
Новоушицької районної державної адміністрації
Хмельницької області

 

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області: її апарату, структурних підрозділів, крім структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права (далі – райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державного службовця в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації працівників райдержадміністрації на основі Типових правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в райдержадміністрації, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. Райдержадміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3. Початок робочого часу – 8.00, перерва для відпочинку і харчування з 12.00 до 13.00. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи. Кінець робочого часу – 17.15 у понеділок, вівторок, середу, четвер; 16.00 – у п’ятницю.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в райдержадміністрації здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі – журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу (далі – система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.

6. Організація обліку робочого часу державних службовців у райдержадміністрації покладається:

на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;

на головного спеціаліста сектору правового забезпечення та кадрової роботи апарату райдержадміністрації – щодо державних службовців апарату райдержадміністрації.

Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до сектору правового забезпечення та кадрової роботи апарату райдержадміністрації у формі табеля обліку робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації або відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. В райдержадміністрації може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі райдержадміністрації можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення райдержадміністрації;

обов’язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації обліковується як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації.

V. Перебування державного службовця в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату райдержадміністрації, про яке повідомляється первинна профспілкова організація, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців райдержадміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджується керівником апарату райдержадміністрації за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації керівнику апарату райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи, документи безпосередньому керівнику і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно – начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, який зобов’язаний прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, начальником відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з первинною профспілковою організацією працівників райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                     Віктор КОСТЮЧЕНКО

 

 

Схвалено рішенням профспілкового комітету працівників Новоушицької районної державної адміністрації
«___» березня 2020 року


 

Список державних службовців районної державної адміністрації, ознайомлених з правилами внутрішнього службового розпорядку Новоушицької районної державної адміністрації

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

 

Відмітка про ознайомлення

 

Дата ознайомлення

АНДРУХ
Олена Іванівна

головний спеціаліст сектору правового забезпечення та кадрової роботи апарату

 

 

 

 

БАБІЙ
Ольга Василівна

головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

 

 

 

 

БАГРІЙЧУК
Віктор Борисович

завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення апарату

 

 

 

 

БІДНИЙ
Дмитро Анатолійович

головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації

 

 

 

 

БОГОМОЛОВА
Наталія Анатоліївна

головний спеціаліст служби у справах дітей

 

 

 

 

БУРДЕЛЬНА

Алла Василівна

головний спеціаліст сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства

 

 

 

 

БУРДЕНЮК
Людмила Анатоліївна

завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства

 

 

 

 

ВАШЕНЯК

Олег Анатолійович

головний спеціаліст сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

 

 

 

 

ГАЙДУК
Наталія Василівна

головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення апарату

 

 

 

 

ГОЦУЛЯК
Олег Васильович

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату

 

 

 

 

ДІДИК
Ірина Григорівна

начальник архівного відділу

 

 

 

 

ЗАЄЦЬ
Марина Юріївна

головний спеціаліст (з питань організаційного та інформаційного забезпечення) апарату

 

 

 

 

КОСТЮЧЕНКО
Віктор Вікторович

керівник апарату

 

 

 

 

КУЛЬБІДЮК
Вячеслав Юрійович

головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації

 

 

 

 

КУЧЕР
Марина Михайлівна

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату

 

 

 

 

МЕЛЬНИК
Наталія Миколаївна

начальник служби у справах дітей

 

 

 

 

МУЖИЛО
Олександр Леонтійович

завідувач сектору енергетики та захисту довкілля

 

 

 

 

РІПАК
Наталія Миколаївна

державний реєстратор сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації

 

 

 

 

РЯБОВА
Раїса Антонівна

завідувач сектору документообігу та контролю апарату

 

 

 

 

САВІЦЬКА
Неля Василівна

головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

 

 

 

 

СТУПНІЦЬКИЙ
Юрій Васильович

головний спеціаліст (з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи) апарату

 

 

 

 

ТРОФАНЮК
Василь Федорович

завідувач сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

 

 

 

 

ЯКУБОВА
Альона Леонтіївна

завідувач сектору правового забезпечення та кадрової роботи апарату