НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.09.2014

 

 

Нова Ушиця

 

231/2014-р

 

Про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

Керуючись статтями 6, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідні до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 лютого 2012 року № 67/2012-р, з метою забезпечення раціонального і ефективного використання земель:

1. Створити комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у складі, згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

2. Взяти до відома те, що:

2.1. До складу комісії також включаються власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, а також представники відповідних сільських та селищних рад, на території яких знаходяться земельні ділянки.

2.2. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісії головою комісії включаються також представники територіальних органів Держсільгоспінспекції, санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів.

3. Комісії в ході здійснення своєї діяльності забезпечити дотримання вимог Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови адміністрації                                               В.Бакулей

 

Додаток

до розпорядження заступника голови районної державної адміністрації

22.09.2014 № 231/2014-р

 

СКЛАД КОМІСІЇ
з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

БАКУЛЕЙ Валерій Михайлович

-

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

АНДРІЄНКО Олексій Анатолійович

-

начальник відділу Держземагентства в районі, заступник голови комісії (за згодою)

СИВУН Ярослав Олександрович

-

головний спеціаліст, юрисконсульт відділу Держземагентства в районі, секретар комісії (за згодою)

СТРІЛЕЦЬКИЙ Станіслав Альбінович

-

начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

ГРИНЧУК Олександр Володимирович

-

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

МАКСИМЧУК Світлана Петрівна

-

головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації

ГРОМЯК Лілія Петрівна

-

начальник управління фінансів райдержадміністрації

СТЕЦЮК Віктор Петрович

-

заступник начальника Дунаєвецької об’єднаної податкової інспекції – начальник районного відділення (за згодою)

 

Керівник апарату адміністрації                                                В.Костюченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника голови районної державної адміністрації

22.09.2014 № 231/2014-р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам – є консультативно-дорадчим органом райдержадміністрації (далі – Комісія), що утворюється головою райдержадміністрації з метою забезпечення раціонального і ефективного використання земель на території Новоушицького району.

2. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за необхідності в разі надходження відповідних заяв від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.

Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам (орендарям), заподіяних внаслідок:

а) тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав землекористувачів;

в) погіршення якості земель або приведення їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

4. Роботу комісії організує та координує голова комісії.

Голова комісії:

4.1. Забезпечує, в разі надходження заяв, скликання засідань комісії.

4.2. Визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні.

4.3. Дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання.

4.4. Керує діяльністю комісії.

4.5. Проводить її засідання, головує на них.

4.6. Підписує документи комісії від її імені.

5. За відсутності голови комісії, його функції здійснює заступник голови комісії.

6. Секретар комісії:

6.1. Здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи комісії.

6.2. Здійснює повідомлення членів комісії про її засідання.

6.3. Веде протокол засідання комісії.

6.4. Направляє копії акту комісії заінтересованим особам.

7. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів.

8. Комісія має право:

8.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України.

8.2. Звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання Комісії.

9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівності голосів, голос голови комісії є вирішальним. Рішення комісії вносяться до протоколу засідання, що підписується головою і секретарем Комісії.

10. Під час засідань Комісії ведеться протокол.

11. При відсутності окремих членів комісії з поважних причин (відпустка, відрядження тощо) беруть участь у роботі комісії і підписують акт інші уповноважені представники відповідних установ і організацій, про повноваження яких зазначається у протоколі засідання комісії.

Матеріали розглядаються в присутності суб'єкта, відносно якого вони надійшли. При відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду матеріалів.

12. Для визначення розміру збитків власник землі (уповноважений ним орган, особа) або орендар (надалі - заявник) подає до комісії заяву про визначення розміру збитків.

На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:

заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків;

документ, що посвідчує надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);

документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);

документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше);

акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);

документ про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб;

документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності);

акт обстеження та визначення меж земельної ділянки;

довідка державного податкового органу щодо справляння земельного податку чи орендної плати за землю;

попередній розрахунок суми збитків;

письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

Розрахунки збитків здійснюються землевласниками та землекористувачами, яким нанесені збитки, та державною екологічною інспекцією у м. Хмельницький - у разі забруднення земель, погіршення їх якості, порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Новоушицьке відділення Дунаєвецької ОДПІ, у разі необхідності, надає до Комісії довідку про наявність заборгованості по сплаті за землю.

Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному випадку визначення розміру збитків визначається Комісією.

13.Комісія має право запропонувати надати інші документи.

Заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у місячний термін.

Комісія розглядає надані матеріали та надає їх органам до компетенції яких відноситься вжиття необхідних заходів реагування.

14. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими документами.

15. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

15.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

15.2. У випадку не укладення користувачем земельної ділянки договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації протягом двох місяців з дня прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки або поновлення договору, права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення двох місяців з дня прийняття такого рішення.

15.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків.

15.4. Витрати, понесені на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи, визначаються на підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати відповідно до вимог чинного законодавства.

16. Відшкодуванню підлягають:

вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

вартість лісових та дерево-чагарникових насаджень;

вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин, тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням кадастрової оцінки, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав в наслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян

17. Не підлягають згідно із Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" відшкодуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах спеціальних зон об'єктів енергетики внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких земельних ділянок, встановлених зазначеним Законом.

18. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів Комісії.

19. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для розвідувальних робіт збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами і організаціями - замовниками розвідувальних робіт з обмовленням розмірів збитків в порядку їх відшкодування в договорі. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються Комісією.

20. Результати роботи комісії щодо визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам оформляється відповідним актом, який підписуються всіма членами комісії. В разі незгоди члена комісії зі змістом акту, він підписує акт з зауваженнями, що долучаються до нього

Акт комісії повинен містити:

найменування Комісії, яка склала акт;

дату розгляду матеріалів;

відомості про суб'єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;

викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;

зазначення розміру збитків, заподіяних власнику землі чи землекористувачу.

Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

Копія акта протягом 5 робочих днів вручається або висилається суб'єкту, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії..

21. У разі невідшкодування збитків у встановлений термін питання щодо відшкодування збитків вирішується в судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

22. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

Керівник апарату адміністрації                                                В.Костюченко